Bài đánh giá- Hệ thống quản lý tài liệu (SOPP)
Kiểu: Bài kiểm tra Start quizXem thêm
Số câu hỏi/nội dung: 20
Cho phép làm lại: Không giới hạn
Có sẵn: Luôn luôn
Tỉ lệ trả lời đúng cần đạt: 75%
Đã đạt:
Lý thuyết- Hệ thống quản lý tài liệu (SOPP)
Kiểu: Lý thuyết, bài giảng Start quizXem thêm
Số câu hỏi/nội dung: 1
Cho phép làm lại: Không giới hạn
Có sẵn: Luôn luôn
Tỉ lệ trả lời đúng cần đạt: 75%
Đã đạt: