ASK: Quản lý năng lực và chất lượng nhân viên Y tế

  • Đánh giá và cải tiến chất lượng nhân viên Y tế

    Trực quan hóa chất lượng nhân viên, nhân viên biết rõ "chất lượng" của mình và chủ động "cải tiến".

  • Quản lý theo khung năng lực

    Từ điển năng lực giúp nhà quản lý hiểu rõ hiện trang năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên, từ đó có chiến lược dài hạn.

  • Hồ sơ năng lực

    Mỗi nhân viên có một sổ tay năng lực của chính mình. Nhân viên biết rõ mình đã đạt năng lực nào và năng lực nào cần cải thiện. Việc xác nhận đảm bảo năng lực có thể được tiến hành tự động hoặc thủ công bởi người có quyền xác nhận.