Bài đánh giá- Hệ thống quản lý tài liệu (SOPP)

Bước 1 trong 20
Câu hỏi: 

1.Hệ thống tài liệu bao gồm mấy cấp ?

A. 3 cấp

B. 4 cấp

C. 5 cấp

D. 6 cấp