Hệ Thống Quản Lý Tài Liệu ( SOPP)

Mô tả
Chính sách quy trình chuẩn gồm có 5 nhóm: chính sách, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, hồ sơ. Các tài liệu này đều được quản lý trên phần mềm.
CN Lê Vân-Phòng QLCL làm đầu mối triển khai.