Công cụ cải tiến 5S

Mô tả
Áp dụng 5S trong cải tiến chất lượng.
CN Võ Thị Hồng Minh- phòng QLCL làm đầu mối triển khai.
ĐẠT
Điểm trung bình: 0%
Tiến độ: 0%